Debatt: Skrota de företagsfientliga riktlinjerna


Vid det sista kommunfullmäktigesammanträdet i Gävle kommun förra året så antogs riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. Dessa riktlinjer är viktiga för Gävles tillväxt och ska locka fastighetsutvecklare till att bygga i vår kommun. Tyvärr har den styrande koalitionen med Socialdemokraterna och Centerpartiet i spetsen totalt missuppfattat riktlinjernas betydelse och signalvärde. Andemeningen i riktlinjerna är att eventuella byggentreprenörer är ute efter att lura kommunen. Riktlinjerna är utformade utifrån detta antagande.

Tre exempel:

1.) Vid återtagande av markanvisning skall ingen ersättning till byggaktören utgå oavsett vad anledningen till återtagandet är, till exempel föranlett av ett myndighetsbeslut. En sådan situation skapar enorm osäkerhet för byggaktören.

2.) Vid tilläggsköpeskilling är inte riktlinjerna med på att tillämpa en negativ tilläggsköpeskilling om till exempel kommunen ändrat på byggrätten för fastigheten och därigenom minskat värdet.

3.) Riktlinjerna anser sig vara smarta genom att tillämpa så kallad ”dubbel markanvisning”. Det innebär att för att få tillgång till mark i centrala attraktiva områden måste byggaktören köpa mark i de så kallade serviceorterna med villkor att även bygga där. Något som snabbt stänger ute bra men små aktörer.

Reformer som borde funnits med kopplat till dessa riktlinjer är utformningen av detaljplaner. För att öka byggtakten i Gävle vore det bra om externa aktörer fick upprätta egna förslag till detaljplaner. Det skulle kunna bidra till att byggnationstiden blir kortare och att kommunen hinner klart de detaljplaner de fortfarande arbetar med snabbare. Kommunen skulle fortsatt ta beslut om detaljplanen skulle antas.

Riktlinjerna går tyvärr i motsatt riktning. Framförallt små lokala byggaktörer drabbas av riktlinjerna. Riktlinjerna gör det nästan omöjligt att erhålla byggkreditiv från banken, vilket i sin tur gör att lagfart inte kan ges till exploatören. Detta trots att exploatören erlagt hela köpeskillingen. Byggaktören kan då inte belåna fastigheten i bank utan måste erlägga cirka 30 till 40 procent av byggkostnaden samt kostnad för tomten innan lån kan erhållas.

En del av villkoren i ett markanvisningsavtal baserat på de antagna riktlinjerna är uppenbart oskäliga – det gör att kommunen riskerar juridiska konflikter. Riktlinjerna riskerar framförallt också att skrämma bort eventuella byggaktörer, inte som det uttalade syftet är; att locka till oss fler och få fart på byggandet i Gävle.

Moderaterna kommer fortsätta arbeta för att vi skapar goda förutsättningar för att fortsätta locka tills oss byggaktörer samtidigt som vi lägger fram reformer för att byggnationer ska kunna verkställas snabbare. Gävle behöver ett bättre företagsklimat där vi har tilltro till företagarna – inte misstro.

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

Lars Beckman (M), riksdagsledamot

Pekka Seitola (M), ersättare i kommunstyrelsen samt entreprenörarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar