Många regionpolitiker känner oro för cancerfall som bulkas under pandemin


Under corona-pandemin har många valt eller uppmanats att stanna hemma och inte sökt sjukvård för symptom som kan vara cancer.

Som en konsekvens förväntas en ökning i tusentals fall av allvarliga cancerfall som upptäcks sent och som blir svårare att behandla, och i värsta fall kommer att leda till ökad dödlighet.

I en ny undersökning som Nätverket mot cancer låtit Sifo göra säger nio av tio regionpolitiker att de känner oro för hur deras regioner ska kunna hantera alla cancerfall som bulkas upp under pandemin.

I hela landet och för olika cancersjukdomar har vi under pandemin sett en i snitt 30-procentig minskning av fall remitterade från vårdcentraler till cancerspecialisterna för utredning av misstänkt cancer.

Cancer är en akutsjukdom och därför är cancervården en av de prioriterade verksamheterna som ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt även under pandemin.

Trots alarmerande siffror har vi inte sett någon riktad information direkt till allmänheten om att söka vård även under pandemin och Nätverket mot cancer drar därför nu igång en informationssatsning till allmänheten som vi kallar #VågaSökaVård. Nätverket mot cancer har sedan corona-pandemins utbrott påtalat vikten av information. Vi har framför allt vänt oss till SKR:s, Sveriges kommuner och regioners, cancersamordnare och de regionala cancercentra som SKR har runt om i landet.

Vi får medhåll i vår oro från landets regionpolitiker.

Nätverket mot cancer har låtit Sifo fråga landets regionpolitiker:

Känner du själv oro för hur din region ska kunna hantera alla cancerfall som har bulkats upp under pandemin?

20 procent: Ja, mycket stor oro. 

30 procent: Ja, ganska stor oro.

40 procent: Ja, viss oro.

Vi har frågor till Folkhälsomyndigheten och SKR: Varför informerar ni inte allmänheten om att söka vård för symptom som kan vara cancer?

Vi såg hur fort och bra budskapen ”tvätta händerna – håll avstånd – stanna hemma om du känner dig sjuk” nådde ut till allmänheten. Var och en inser det orimliga i att cancerpatienter på grund av diffusa symptom som sällan upplevs som ”viktiga och allvarliga” stannar hemma.

SKR:s cancersamordnare och regionalt cancercentrum i samverkan – varför agerar inte ni? Diskussioner i olika interna forum avlöser varandra, men varför riktar ni inte information till dem som behöver den – den svenska allmänheten?

Trots att vi upprepade gånger vädjat om information till allmänheten har vi inte fått något gehör. Vi ser därför ingen annan utväg än att själva försöka informera: Ta dina symptom på allvar, sök vård om de inte går över!

Har du symptom som inte går över? Sök vård!

Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer

Charlotte Bygdemo Toytziaridis, ordförande ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet

Leif Carlson, ordförande Lungcancerföreningen

Magnus Carlsson, ordförande Sarkomföreningen

Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet

Lillemor Sivemark, vice ordförande Svenska Ödemförbundet

Barbro Sjölander, ordförande Nätverket mot gynekologisk cancerarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar