PRO kräver bättre sjukvård i äldreomsorgen


Coronapandemin bröt ut i mars 2020. Budskapet var då att skydda sköra äldre från smittan. Personer över 70 år, särskilt de med underliggande sjukdomar, skulle hålla sig på rejält avstånd och undvika kontakt med andra. Vi gjorde det!

Boende fick avstå från att träffa nära anhöriga och många led av ensamheten. Kompetenta undersköterskor gjorde stora insatser. En del av personalen saknade utbildning för sitt viktiga jobb. Skyddsutrustning saknades i början och ibland även kunskap om hur skydd skulle användas. Kunskapen om basala hygienrutiner var bristfällig. I hemtjänsten var situationen ofta ännu värre, där omsorgstagare möter ett stort antal personer som i sin tur jobbar hos många äldre. Det räckte inte med besöksförbud för att hindra att smittan kom in i äldreomsorgen.

Pandemin har synliggjort bristerna. Allvarliga brister har också uppdagats när det gäller sjukvården i äldreomsorgen. Alla äldre har inte fått en individuell medicinsk bedömning av läkare när de drabbats av covid-19. Dödligheten har varit högst i åldersgrupperna över 70 år, särskilt för 80–89. Andelen intensivvårdade har varit högst i åldersgrupperna 50–79 år.

PRO har länge varnat för det allvarliga läget inom äldreomsorgen. Otrygga anställningar påverkar såväl kvaliteten som kontinuiteten negativt. PRO kräver en tydligare lagstiftning, en särskild äldreomsorgslag. PRO kräver en utökning av läkarmedverkan på länets äldreboenden, så att varje särskilt boende har en tydlig fast läkarkontakt.

PRO i Uppsala länarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar