Naturligtvis måste det finnas läkare på plats varje dag på hälsocentralerna


Länets regionfullmäktige kommer att besluta om förändringar i Hälsovalshandboken. Majoriteten vill ta bort skall-kraven på att det ska finnas specialister inom allmänmedicin (läkare) på plats varje dag på våra hälsocentraler i Gävleborg. Det vill man driva igenom, trots att inte alla i professionen fått vara med och säga sitt, utifrån hur det ser ut i verkligheten vid både offentliga och privata hälsocentraler i vårt län. Liberalernas regiongrupp vill se helheten och gör därför en tillbakablick på resultatet av de olika strukturförändringar som gjorts tidigare i hälsosjukvården/omsorgen.

Ivo presenterade nyligen en rapport angående Covid-19 om hur våra äldre och sköra har behandlats i samband med sjukdomen där det framkom att de har fått en oacceptabel behandling under sitt sjukdomsförlopp där många inte har fått träffa läkare eller fått ett brytpunktsamtal inför livets slutskede. Men det kom inte som någon överraskning, utan ett synliggörande på problem som fanns långt innan pandemin.

Liberalerna vill höja blicken och blicka tillbaka på vad som egentligen har hänt sedan vi i Sverige år 1992 genomförde ”Ädelreformen”. Jag var själv med som sjukvårdspersonal när reformen genomfördes, och personal från golvet har protesterat högljutt sedan 1992. Men ingen har lyssnat. Trots protester från sjukvårds- och omsorgspersonal genomförde regionen år 2012 en skatteväxling, och förde över hemsjukvården till kommunerna, trots de brister som fortfarande fanns ute i verksamheterna.

Drygt tio år efter Ädelreformen var det dags att ställa frågan om vård och omsorg blev organiserad för de äldres bästa, och om det delade huvudmannaskapet fungerade som det var tänkt. I rapporten Vård och omsorg för äldre 2002 gjorde Socialstyrelsen en fördjupad analys av läge och utvecklingstendenser. Enligt rapporten hade Ädelreformen medfört en väsentligt ökad vårdtyngd hos brukarna av kommunernas vård och omsorg för äldre, varav en majoritet är kvinnor. De anhöriga, också de i huvudsak kvinnor, hade fått ett allt större ansvar.

Bland de brister Socialstyrelsen konstaterar finns otillräcklig medicinsk kompetens och läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg, dålig kontinuitet i vården, brister i rehabilitering och i tillgång till hjälpmedel samt att prioriteringsordningen i hälso- och sjukvården i förhållande till de äldres särskilda behov i vissa fall inte tillämpas. Sådana brister drabbar främst äldre människor med sammansatta, komplexa och/eller snabbt föränderliga vårdbehov. De utgör därmed den främsta målgruppen för detta uppdrag.

Nu är vi på väg mot en ny stor strukturförändring, ”God och Nära Vård”, vilken bygger på digitalisering och ett fördjupat samarbete mellan kommuner och regioner. Vi känner oro för hur vi kommer att lyckas med det, när vi inte har åtgärdat bristerna som följt av tidigare reformer.

Utvärderingar visar på brister på framför allt två punkter:

* Samarbete mellan kommuner och regioner

* Brist på kunskap inom sjukvård hos kommunerna

Liberalernas regiongrupp vädjar därför till majoriteten i Region Gävleborg att återremittera det liggande förslaget till ny hälsovalshandbok. Gör om gör rätt! Naturligtvis måste det finnas läkare, specialist inom allmänmedicin på plats varje dag på hälsocentralerna för att införa den nya strukturen ”God och Nära vård” och samtidigt avlasta våra akutmottagningar i regionen.

Liberalernas Regiongrupp Gävleborg

Helena Englund, gruppledarearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar