IS-kvinnorna måste deporteras till Sverige


DEBATT. Terrorrörelsen Islamiska staten (IS) – Daesh – är besegrad på marken. Men rörelsen fortsätter att vara ett globalt hot mot internationell säkerhet och trygghet. Efter det att vi i den autonoma administrationen i norra och östra Syrien (AANES), med stöd av våra allierade, 2019 militärt besegrade IS har vi tusentals utländska IS-terrorister och deras familjer i våra fängelser och läger. Flera av dessa terrorister är från Sverige – de har svenskt medborgarskap eller svenskt uppehållstillstånd.

Svåra humanitära utmaningar

De manliga IS-terrorister som begått brutala handlingar mot människor måste ställas inför rätta, och så småningom få sina straff. Svårare är det att hantera de kvinnor som anslutit sig till IS, och de barn som fötts i rörelsen.

Vi, AANES, vill hitta lösningar. Och vi behöver internationell hjälp i kampen mot terrorism och extremism. 

Vi måste förbereda oss för att hantera de svåra humanitära och psykosociala utmaningar som vissa av dessa kvinnor och deras barn står inför. Samtidigt kan vi inte bortse ifrån att många av kvinnorna har starka band till terrorsekten IS, till deras ideologi och deras praktik. 

Som många troligen känner till har vi sedan början av 2020 ett projekt med det brysselbaserade europeiska fredsinstitutet EIP (European Institute of Peace) för att hantera frågor kring kvinnorna och deras barn. 

Kvinnorna måste ges rättslig prövning

Dessa kvinnor måste ges en rättslig prövning, det är vår fasta övertygelse. Detta är viktigt. Vi måste försöka uppnå rättvisa för alla offer för Daeshs våldshandlingar och förtryck – för Daeshs terror.

Hur vi ska gå vidare med gruppen manliga fångar får vi återkomma till. Vår avsikt är att kommunicera kring detta under nästa år. I dagsläget är detta en separat utmaning. Vi måste börja med kvinnorna och barnen. Situationen är svår. Vi måste agera.

Tusentals utländska IS-terrorister och deras familjer sitter i fängelser och läger i Syrien. Flera av dem är svenskar.

Foto: MAYA ALLERUZZO/TT NYHETSBYRÅN

Vi, AANES, tänker oss därför en stegvis process för olika grupper av kvinnor, beroende på deras eventuella brott. Vi behöver särskilda åtgärder för barnen, och vi måste ge stöd till terroristernas offer.

Kvinnor som begått brott kommer att åtalas och hänvisas till behörig domstol för att prövas rättsligt, enligt lag. Dessa rättegångar kommer att genomföras på ett rättssäkert sätt. Internationella observatörer kommer att vara välkomna. Just nu pågår arbetet med att samla in bevis, förbereda brottmål, genomföra säkerhetsbedömningar från fall till fall och utvärdera enskilda fall för vilka en djupare inledande utredning måste genomföras och sedan överföras till rättegång.

Om bevis saknas ska kvinnorna hem

De kvinnor mot vilka vi inte har kunnat finna tillräckligt med bevis för att de har begått handlingar som bryter mot AANES lagar, eller terroristhandlingar i AANES-områden, eller som redan har avtjänat sina straff för brott de har begått, ska deporteras och överlämnas till myndigheterna i sitt ursprungsland. Detta kommer att ske i samordning med de länder i vilka de är medborgare, i enlighet med regler i internationell lagstiftning om överlämnande av medborgare.

Dessa ansträngningar – för både kvinnor och barn – är absolut nödvändiga. Detta är en fråga om medmänsklighet.

Det finns också särskilda humanitära fall. Föräldralösa barn och de utan familjemedlemmar som följer med dem ska överlämnas till sina respektive länder enligt internationellt regelverk. På samma sätt ska barn som behöver särskild medicinsk vård, som AANES-sjukhusen inte kan tillhandahålla, också överlämnas till sina länder – efter att ha fått skriftligt medgivande från sina mammor. 

Barnens bästa

Barnens bästa och att följa internationella lagar och konventioner är vägledande för vårt engagemang. Huvudprincipen är att inga barn får separeras från sina mammor utan skriftligt medgivande. Detta enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Lekande barn i al-Hol-lägret.

Foto: Kassem Hamadé

Låt mig vara tydlig – vi, AANES, har inte för avsikt att hålla föräldralösa barn eller barn med allvarliga hälsoproblem som behöver särskild medicinsk vård i lägren. COVID-19 och de rörelsebegränsningar som pandemin medför har dock lett till förseningar i att hitta en lösning för vissa fall. Men vi kommer att hantera dessa ömmande humanitära fall så snart det är möjligt.

Rehabiliteringsinsatser behövs. Det finns ett stort behov att hantera trauman och ta itu med extremism, både för vuxna och barn. Detta är uppenbart. Det behövs intensiva åtgärder. AANES har redan inlett detta arbete i Camp Roj i liten skala. Men detta arbete måste intensifieras och fördjupas. 

Förbered för återinträde i samhället

Vi hoppas nu på hjälp av det internationella samfundet och från de länder vars medborgare finns i våra läger. Vi önskar att det internationella samfundet och berörda länder kommer att bidra med erfarenhet, utbildning och logistik för att rehabilitera människor i lägren, och för att förbereda dem för att en dag bli aktiva medlemmar i sina respektive samhällen. 

Barnen har speciella behov. De lever under extraordinära förhållanden. Vi uppmanar alla våra partners att hjälpa till att tillgodose deras behov. Dessa ansträngningar – för både kvinnor och barn – är absolut nödvändiga. Detta är en fråga om medmänsklighet. 

Det är också en fråga om att försöka förhindra framtida allvarliga säkerhetshot som radikaliserade och traumatiserade människor kan utgöra.

Bidra till försoning

Avslutningsvis, offren för Daeshs terror behöver mycket stöd. Vi uppmanar därför alla att stödja rehabiliteringsinsatser riktade till dessa tiotusentals oskyldiga människor. Ert stöd skulle bidra till försoning, och till att bygga förtroende – något som i dag saknas. Stöd till offren skulle bidra till arbetet med att återskapa fredliga relationer mellan folk i området och främja en mer långsiktigt hållbar utveckling inom och mellan de lokala samhällena. Vi vädjar nu om samarbete i vårt försök att söka kompensation till och rättvisa för dessa terrorismens offer.

Vi i den autonoma administrationen i norra och östra Syrien kommer att fortsätta att kommunicera direkt med berörda europeiska myndigheter för att hitta ömsesidigt godtagbara lösningar på dessa svåra utmaningar.


Av Shiyar Ali

Utrikesrepresentant i Sverige för Autonoma administrationen i norra och östra Syrien (AANES)

LÄS MER: Den som anslöt till IS är inte längre svensk
LÄS MER: Vad är regeringens plan för IS-terroristers barn?
LÄS MER: Jan Emanuel: Vänstern saknar all logik om IS-återvändarnaexpressen

Related posts

lämna en kommentar