Många frågor om detaljplanen för nya p-huset på Alderholmen


En detaljplan för parkeringshus med 400 platser på Alderholmen har i höst varit ute för samråd. Detta ger anledning till lite funderingar om detaljplaneringens syfte och betydelse för diskussionen om stadsmiljön.

Här är två citat ur planbeskrivningen: det första ur den sammanfattande ingressen, det andra ur avsnittet utformning, placering och gestaltning:

”Planen möjliggör för en total byggrätt på ca 15 200 m2 bruttoarea (BTA) och föreslagen höjdsättning utgår från platsens förutsättningar och är anpassad för att ny bebyggelse på ett varsamt sätt ska samspela med riksintresset för kulturmiljövård och omgivande värdefull bebyggelse.”

”Då ett parkeringshus har bestämda mått som baseras på behovet av antalet parkeringsplatser möjliggör planen en byggnad med stor volym och det är då viktigt att vid gestaltningen av byggnaden ta hänsyn till detta och inte skapa en alltför tung och monoton utformning. I planen regleras att byggnaden ska ha en hög arkitektonisk kvalitet då byggnaden kommer att vara en solitär där färg och form är avgörande för hur den upplevs i stadsrummet. I enlighet med Gävle kommuns Arkitekturpolicy är det viktigt att i det fortsatta arbetet ha en tydlig arkitektonisk idé för byggnaden. Det är även av vikt att ge byggnaden ett uttryck som gör att den som helhet samspelar med omgivningen och bidra positivt till stadsbilden. Inspiration kan med fördel hämtas från omgivande område. Att arbeta med någon form av transparens i fasaden är viktigt för att ge byggnaden ett lättare uttryck. Ett parkeringshus kan upplevas stängt och otryggt så byggnaden ska ha en öppenhet och känsla av genomsikt, vilket även bidrar till att platsen kommer att upplevas tryggare. Placering av entréer bör vara där folk bedöms röra sig mest och kan med fördel bestå av större glaspartier.”

Alltså:

• Varsamt samspela med riksintresse och omgivande värdefull bebyggelse

• Hög kvalitet, inte tung och monoton trots stor volym, “bestämda mått”

• Solitär som syns i stadsrummet

• Arkitektonisk idé

• Samspelar med omgivningen, inspiration därifrån

• Transparens, genomsiktlighet för att lätta, undvika otrygghet, inte dominera, gärna glas

Tulipanaros brukar väl detta heta? Vem kan uppfylla dessa disparata mål, och i en byggnad som har en för platsen så dominant storlek? Hur fast i sten hugget är målet om 400 p-platser? Jämför med detta, det hälften så stora nya p-hus i Uppsala, knappast så värst tilltalande!

Tror någon verkligen på detaljplanens mål och på möjligheten att de uppfylls? Vad är en detaljplan till för, att lösa problem och ge ramar för byggande eller ska den genom skönmålning passivisera eventuella aningslösa kritiker? Så att planen smidigt ska antas?

För hembygdsföreningen Gävle gille

Erik Nordin



arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar