Läkare brast i hantering av covidsjuka på boende i Gävle


Inspektionen för vård och omsorg följer just nu på olika sätt upp hur vården av personer med covid-19 fungerat på landets äldreboenden.

Nyligen presenterades en mycket uppmärksammad rapport som generellt beskrev de brister som hittats i regionerna, bland annat Gävleborg.

Ivo har också gjort en fördjupad tillsyn av läkarinsatserna vid drygt 80 äldreboenden. En sådan tillsyn gäller Praktikertjänsts hälsocentral City i Gävle som ansvarar för läkarinsatserna på Vallongården i Gävle.

Enligt granskningen har inte de boende som insjuknat i covid-19 och deras anhöriga alltid fått den information från läkare som de behövt. De har heller inte gjorts delaktiga i vården på det som de har rätt till. Det är i vissa fall oklart på vilka grunder läkare beslutat om att betrakta en person som döende och ordinera vård i livets slutskede. Enligt Ivo är journalföringen bristfällig. Det går inte att utläsa vilken information som sjuka och anhöriga fått.

Sjuksköterskor och läkare som intervjuats i granskningen försäkrar att individuella bedömningar har gjorts i samtliga fall och att samråd skett med den enskilde eller anhöriga.

Jonas Orve, biträdande chefsläkare vid Praktikertjänst, säger att påpekandet om utebliven information inte betyder att sådan inte getts. Det är oftast sjuksköterskorna som sköter kommunikationen med sjuka och anhöriga vid äldreboenden, menar han. Läkarna har helt enkelt inte tid.

– En läkare är fysiskt på plats på ett boende under en väldigt begränsad tid, fyra timmar i veckan, säger Jonas Orve.

Hans uppfattning är att sjuka och anhöriga på Vallongården fått information och varit delaktiga i beslut om till exempel vård i livets slutskede, men att detta skett muntligt och inte alltid skrivits in i journalen. Att journalföringen brustit kan delvis bero på den höga arbetsbelastning som rådde i början av pandemin, tror han.

– Men det är klart att vi har en del att jobba med när det när det gäller dokumentationen. Där behöver vi bli bättre, säger Jonas Orve.

Praktikertjänst åläggs nu att redovisa för Ivo vad man planerar att göra för att åtgärda de påtalade bristerna.

Som tidningen berättat har fall av bristande vård i livets slutskede inträffat vid Vallongården under pandemin. Ivo utreder just nu en händelse där en boende missköttes under sina sista dagar i livet.

Läs mer: Vanvård på äldreboende i Gävle – avliden hade variga ögon och usel munhygien och låg i nedsmutsad sängarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar