Kränkningar, rasism och dålig studiero – larm om läget på Perslunda efter skolenkät


Det är i Skolinspektionens skolenkät för hösten 2019 som eleverna slår larm. Enligt Perslundaskolans niondeklassare, som gick ut nu i somras, finns det stora brister i skolans grundläggande värderingar så väl som i undervisningen.

LÄS ÄVEN: Elev fysiskt och psykiskt mobbad – varken lärare, rektor eller kommunen har hjälpt i tid

Eleverna lyfter att man sällan pratar om grundläggande värden som mänskliga rättigheter samt att respekten för andra människors olikheter är mycket låg. Eleverna tycker samtidigt att respekten mellan lärare och elever är mycket dålig, vilket är en av enkätens bottennoteringar.

Trots att de flesta elever uppger att de känner sig trygga tycker de att skolan är mycket dålig på att förhindra kränkningar. Framför allt tycker flickorna så. De tycker att skolan inte alls arbetar för att motverka kränkningar.

Genomgående är det flickorna i nian som är missnöjda med skolan.

Eleverna pekar främst på stora brister i jämställdhet mellan flickor och pojkar, kopplat till undervisningen. Förutom brist på jämställdhet och grundläggande värden, på skolan, tycker flickorna att studieron och ordningsregler fungerar mycket dåligt.

På samtliga av dessa punkter ligger Perslunda långt under riksgenomsnittet. Framför allt vad gäller studiero för flickor, grundläggande värden i undervisningen och grundläggande värden på skolan ligger Perslunda efter stort. Grundläggande värden betyder enligt enkäten bland annat om man pratar om mänskliga rättigheter, om det upplevs jämställt mellan könen samt om man respekterar människors olikheter på skolan.

Även många lärare är missnöjda med skolan. Men de anser i stället att det är rutiner, utveckling av utbildningen och pedagogiskt ledarskap som brister.

Lärarna är framför allt missnöjda med skolledningen. Bland annat har över 50 procent av personalen svarat att ledningen är dålig på att följa upp lärarnas arbete samt ändra på arbetssätt om elever inte når kunskapskraven.

Perslundas femteklassare har även de svarat på enkäten. Men de delar inte alls samma bild av skolan som niorna och lärarna lyfter. Trots att femmornas enkätresultat är sämre än tidigare år tycker eleverna att skolan är trygg, utmanande och väldigt bra på att förhindra kränkningar.

Enligt en pappa som tidningen pratat med, vars son i dag går på högstadiet på Perslunda, känner han igen bilden som niondeklassarna ger. Han menar att skolan har stora problem med rasism.

Pappan, som vill vara anonym då han befarar konsekvenser för sonen, berättar att hans son nästan dagligen kommer hem och säger att han blivit kallad skällsord kopplade till hans hudfärg.

– Det är något nytt nästan varje dag. Och det händer ofta utan att det blir nedslag från lärarna.

Det som sägs sägs oftast på skoj. Men enligt sonen, som tidningen också får prata kort med, spårar det ofta ur. Han och andra ska ofta även få motta sexistiska kommentarer och förolämpningar kopplade till sexuell orientering.

Personen är annorlunda i tonen mot min son och andra elever som, ja, har mörkare hy. Det är oftast subtilt.

Även om det är en liten grupp elever som är värst, som sonen uttrycker det, är det sällan som lärare säger ifrån. Han känner därför ingen trygghet i att han kan berätta saker för vuxna på skolan.

Enligt pappan har sonen berättat om flera tillfällen där lärare har behandlat elever olika baserat på deras bakgrund.

– Som jag förstår är det särskilt en lärare detta gäller. Personen är annorlunda i tonen mot min son och andra elever som, ja, har mörkare hy. Det är oftast subtilt.

Enligt pappan ska han och andra föräldrar ha försökt tagit upp problemen med skolan, men utan att få gehör från vare sig lärare eller skolledningen.

Ola Johansson är utbildningschef på Ockelbo kommun. Han medger att skolenkäten är dyster läsning för skolan och kommunen. Han berättar att Perslundas resultat har försämrats för både femteklassare och niondeklassare från 2017, när man sist gjorde enkäten.

Han ser mycket allvarligt på att elever anser sig ha dålig studiero, att grundläggande värden saknas på skolan samt att respekten mellan lärare och elever upplevs så låg.

Det är förskräckligt. Stämmer de här uppgifterna är det jättebeklagligt och vi måste ta det vidare.

Han säger, trots detta, att han inte känner till att elever dagligen ska bli kallade rasistiska tillmälen eller fått sexistiska kommentarer.

Att elever upplever att lärare behandlar elever olika beroende på hudfärg ska heller inte vara något han känner till.

– Det är förskräckligt. Stämmer de här uppgifterna är det jättebeklagligt och vi måste ta det vidare. Det får inte förekomma och ska inte förekomma i någon form i en skolmiljö, säger Ola Johansson.

Men enkäten visar att saker inte står rätt till på skolan, betonar han. Han vill inte dra direkta kopplingar mellan enkäten och tidningens uppgifter, men han säger att skolan har mycket att jobba med i relationen mellan lärare och elever.

– Utifrån enkätsvaren har vi fått en bild som vi vet att vi måste jobba med. Bland annat studieron. Men de här uppgifterna är helt nya för mig och jag har inte fått den bilden från de anställda, säger Ola Johansson.

– Men vi har ett stort jobb framför oss. Vi har fått klart för oss att vi måste jobba hårdare med hur bland annat verksamheten uppfattar saker både på raster och lektion. Där för vi samtal med elevråden.

Enligt en förälder har man försökt ta upp problemen med skolan men inte fått gehör. Hur ska föräldrarna göra?

– Då måste man så klart gå till rektor eller vidare till ansvarig för skolan, vilket är jag i detta fall. Då får jag be dem kontakta mig personligen direkt i stället, säger Ola Johansson.

Marianne Axlund är rektor för grundskolan i Ockelbo. Hon bekräftar att Perslundaskolan haft problem med sitt värdegrundsarbete. Enligt henne har frågor som bland annat mänskliga rättigheter och jämställdhet halkat efter på skolan.

Men detta ska vara något som skolan redan tagit tag i och nu satsar stort på.

– Det här arbetet kommer fortsätta som planerat. Vi tar upp de här frågorna med elevhälsan. Vi kommer, som planerat, ha aktiviteter och samtal med eleverna där vi lyfter hur vi ska vara mot varandra, säger Marianne Axlund.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar