Att skapa nya arbetstillfällen är en investering i framtiden


Angående Synsams etablering i Ockelbo.

Synsam Group har som ett led i sin hållbarhetsstrategi beslutat att flytta hem hela sin produktion av glasögon från Asien till Sverige. Genom att komma närmare sin marknad med kortare transporter som följd och med en tillverkning baserad på återvunnet material minskas klimatavtrycket.

Att ett företag flyttar hem sin tillverkning till Sverige är lite av ett trendbrott och detta kan bli en förebild för andra. Synsam har valt Ockelbo som tänkt etableringsort, mycket tack vare det geografiska läget med bra kommunikationer, men också tack vare det entreprenörskap och den ”Ockelbo-anda” som finns på orten.

LÄS VÅRA ARTIKLAR OM SYNSAMS ETABLERING I OCKELBO

Här planeras en anläggning som blir Nordens största för glasögontillverkning, ett centrallager och ett utbildningscenter för ögonhälsa. Satsningen beräknas inledningsvis ge över 150 arbetstillfällen, vilket skulle motsvara över 4 000 personer i en ort av Gävles storlek.

En etablering av detta slag kräver tillgång till lediga produktionslokaler. Att en kommun har sådana att erbjuda är naturligtvis en konkurrensfördel jämfört med andra orter. Ockelbo har idag brist på lediga industrilokaler. Enligt avsiktsförklaringen mellan kommunen och Synsam Group bygger kommunen en industrilokal som sedan hyrs av företaget i minst 15 år. Synsam kommer att investera 250 miljoner kronor i den nya anläggningen under en treårsperiod för att anpassa lokalen för sin verksamhet, vilket tyder på en långsiktig strategi från företagets sida.

Synsams etablering i Ockelbo är av stor betydelse, inte bara för den lokala arbetsmarknaden utan för hela regionen. Att så många nya arbetstillfällen nu kan skapas är av avgörande betydelse för hela länet, en region med högre arbetslöshet än rikssnittet. Valet av Ockelbo som etableringsort bidrar till att utjämna skillnaderna mellan tätort och landsbygd – att hela Sverige ska leva och utvecklas.

Dessutom kan satsningen i Ockelbo bana väg för ytterligare etableringar. Den ger synergieffekter genom indirekta arbetstillfällen, både under uppbyggnadsskedet och när verksamheten är igång. Etableringen kommer att stärka framtidstron och öka inflyttningen, vilket ger en positiv effekt på bostadsmarknaden. Den utvecklar och stärker näringslivet liksom utbud och service i bygden och ger förutsättningar för än bättre kommunikationer till och från Ockelbo, till gagn för alla.

Att Ockelbo på detta sätt medverkar i arbetet för ett minskat klimatavtryck är också positivt för marknadsföringen av orten.

Föreningen Service och Handel i Ockelbo, Kenneth Norén, ordförande

Företagarna Ockelbo, Susanne Engström, ordförandearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar