Även lärarnas bild av Perslundaskolan är mörk


Replik till Staffan Nordqvist: “Vi kan inte vända upp och ner på skolverksamheten utifrån en enkät”

Staffan Nordqvist (S), ordförande i Utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo, har i ett svar på min debattartikel om Perslundaskolan försökt förminska att skolan har mycket stora brister.

I mitt förra inlägg skrev jag om elevernas svar på Skolverkets enkät, men vad säger då lärarna som också fick enkäten? Den bilden är också mörk. Lärarna anser att förtroendet mellan elever och lärare är dåligt och att anmälningar om kränkningar och rasism inte behandlas korrekt av skolledningen. Mer än hälften av lärarna anser att eleverna inte respekterar varandras olikheter, och nära hälften att elever och lärare inte respekterar varandra.

Samma dåliga svarsvärde gäller påståendet att det “bedrivs ett målinriktat arbete för att förhindra kränkande behandling”, som läroplanen kräver. Om det kommer fram att en elev behöver särskilt stöd utreds det snabbt, säger lag och läroplan. Mindre än hälften av lärarna säger att så sker. Bara var tredje lärare instämmer i påståendet att rektorn har goda kunskaper om det dagliga arbetet i skolan(!). Lärarna påtalar också att introduktion och handledning av nyanställda lärare fungerar dåligt. Ordningsreglerna tolkas på olika sätt av olika lärare, anser mer än hälften av lärarna. Lika dåligt anser lärarna att reglerna följs av skolans elever.

Att något måste göras tycks vi överens om. Men Nordqvist säger också att han har det största förtroende att de som är satta att sköta skolverksamheten ska ordna den saken. Det går inte ihop för mig. Jag föreslog, vilket Nordqvist inte nämner, att elever, rektor, skolledning, lärare och övrig personal, föräldrar och Utbildnings- och kulturnämnden bör vara med i det förbättringsarbete som snarast måste starta.

Men Nordqvists hållning tycks mycket tillbakalutad – problemen löser sig bara politikerna skriver välformulerade mål. Uppenbarligen har det inte funkat. Som huvudman måste Utbildnings- och kulturnämnden starta ett förändringsarbete på Perslunda oavsett vad Staffan Nordqvist anser. Skollagen och läroplanen gäller även i Ockelbo.

Jag hoppas att ansvariga skolpolitiker begrundar vilka följder en dåligt fungerande skola kan få för mångas individers liv och utveckling och för Ockelbo som en plats att bo och leva på.

Skolverkets enkät är offentlig. Svaren från Perslunda finns på: https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=606761

Niels Hebert, Miljöpartiet i Ockelboarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar