Både psykiskt och fysiskt sjuk – då riskerar du sämre vård: “Lätt att bli avfärdad”


Patienter med så kallad samsjuklighet, det vill säga de är både kroppsligt och psykiskt sjuka, riskerar att hamna snett i sjukvården. Psykiatrin och den somatiska sjukvården vet för lite om varandras specialiteter för att kunna ge patienter med “dubbla” diagnoser ett bra omhändertagande.

Det anser myndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som inlett en nationell tillsyn av denna problematik. Ivo har bland annat gjort ett nedslag i Region Gävleborg och granskat hur sjukvården här hanterar patientgruppen.

Ivo har funnit en rad brister:

• Personal inom psykiatrin saknar tillräcklig kunskap för att vårda patienter med somatisk sjukdom.

• Personal inom den somatiska sjukvården saknar tillräcklig kunskap för att vårda patienter med psykiatriska sjukdomar.

• Läkare och sjuksköterskor saknar kunskap om hur somatiska och psykiatriska tillstånd påverkar varandra.

• Patienter får inte träffa personal med rätt kunskap och kompetens för de symtom de söker för.

• De två sjukvårdsverksamheterna saknar förståelse för varandras arbetssätt.

Anna Sundqvist, verksamhetschef vid vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg, tycker att kritiken är befogad.

– Det är inget nytt för oss egentligen. Vi är väl medvetna om de här problemen och vi jobbar för att komma till rätta med dem. Men det är ett långsiktigt arbete. Och det är bra att Ivo kommer med kritiken, det ger oss ytterligare incitament att jobba vidare, säger hon.

En svårighet när det gäller dessa patienter är att de ofta har otydliga symtom, konstaterar hon. De riskerar att få valsa runt i vårdapparaten utan att få den vård de egentligen behöver.

– Det är lätt att den som har en psykisk sjukdom i botten blir avfärdad om den söker akutvård för somatiska besvär. Personalen tror att besvären beror på den psykiska sjukdomen och skickar patienten vidare till psykiatrin, säger Anna Sundqvist.

De två grenarna av sjukvården behöver närma sig varandra och hitta sätt att samarbeta kring den här typen av patienter, framhåller Anna Sundqvist. Synsättet “den gemensamma patienten” måste tydligare än i dag prägla vården.

Precis som den somatiska sjukvården behöver lära sig mer om att identifiera psykisk sjukdom hos patienter behöver psykiatrin bli bättre på att förebygga och upptäcka somatisk sjukdom.

– Vi behöver utbilda personalen och samarbeta mer över områdesgränserna, säger Anna Sundqvist.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar