Bristerna på Perslundaskolan måste åtgärdas – snarast


Nedslående. Så kan resultatet av Skolinspektionens senaste enkät till niondeklassarna i Perslundaskolan i Ockelbo sammanfattas. Eleverna på Perslunda anser att det finns stora brister vad gäller jämställdhet och mänskliga rättigheter i undervisningen och i skolan. Ett bottenvärde i enkäten får värderingen av påståendet “i min skola respekterar elever och lärare varandra”.

Både lärare och elever på Perslundaskolan som rapporterat till oss politiker att återkommande anmälningar om kränkningar och grov rasism som lämnats in till ledningen på skolan inte lett till några åtgärder. Detta är oacceptabelt. Miljöpartiet anser att Ockelbo kommun som ansvarig huvudman för kommunens skolor snarast måste starta ett förändringsarbete på Perslunda.

Studieron på Perslunda är dålig, enligt eleverna, och långt under genomsnittet för alla undersökta skolor i Sverige (cirka 1 800). Studiero är självklart, men också arbetet mot kränkande behandlingar och för demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter måste lyftas fram. Det visar enkäten.

Många elever upplever också dålig stimulans, osäkerhet om vad som krävs och bristande anpassning av undervisningen efter elevens behov. Flickorna uppfattar situationen på Perslunda sämre än pojkarna. Elevhälsan är det enda flickorna ger ett högre värde än pojkarna. Det kan tolkas på olika sätt, men visar klart att flickornas behov måste prioriteras högre.

Jämför man resultaten med enkäten 2017, blir bilden ännu mörkare. Det visar sig att elevernas och personalens upplevelser av trygghet, studiero, respekt, inflytande, ledning och stimulans på Perslundaskolan är sämre än 2017. Erfarenheter från andra håll säger att otydlig organisation och ledning och brister i gemensamma riktlinjer ofta är en grundorsak till att kränkningar, otrygghet och rasism.

Miljöpartiet anser att Ockelbo kommuns förbättringsarbete måste göras gemensamt med elever, rektor, skolledning, lärare och övrig personal, föräldrar och utbildnings- och kulturnämnden samt lämplig expertis för att reorganisera undervisningen och skolans verksamhet. Problemen på Perslunda stannar sannolikt inte vid skolan. Miljöpartiet hoppas att diskussionen om framtiden med och för Ockelbos barn och ungdomar hålls levande i hela kommunen. 

Niels Hebert, Miljöpartiet i Ockelboarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar