Arbetsförmedlingen satsar på utbildningar inom bristyrken


Replik på ”Istället för bidrag – utbilda personer till förutsägbara bristyrken”

Vi instämmer i att utbildning är oerhört viktigt för en fungerande arbetsmarknad och vi vill därför berätta om hur vi jobbar med denna fråga redan idag. Ett arbete som självklart utvecklas successivt.

Arbetsförmedlingen tillsammans med arbetsgivare och kommuner i Gävleborgs län satsar på utbildningar för att möta kompetensbristen inom identifierade bristyrken. Detta gör vi genom att fånga in behoven via exempelvis:

• Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos som görs två gånger per år.

• Branschträffar.

• Semaforen (samverkan i länet mellan Regionen, kommuner och Arbetsförmedlingen för att säkra kompetensförsörjningen i länet) som anordnar workshops med arbetsgivare och utbildare.

• Dagliga kontakter med arbetsgivare.

• DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete).

• SUA (samverkan – utbildning – arbete) där Arbetsförmedlingen och kommunerna träffas för att fånga upp behoven och planera för kommande utbildningsinsatser.

Detta gör att vi tillsammans kan samordna vem som är huvudman för vad för att säkra att utbildning finns i den omfattning det behövs – arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola.

Som ett exempel kan vi nämna att Arbetsförmedlingen, som en av flera aktörer, sedan flera år tillbaka utbildat yrkesförare i nära samarbete med branschen som bland annat medverkar vid utformning av utbildning, urval av deltagare, praktik (APL) och uppföljningar. Utbildningen är välfylld och har ett bra resultat till anställning. Då det krävs goda kunskaper i det svenska språket finns det möjlighet att förbättra språket genom yrkessvenska.

Under rådande läge på arbetsmarknaden där arbetslösheten ökar och många står långt ifrån ett nytt arbete har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att öka antalet arbetsmarknadsutbildningar för att säkra att fler får möjlighet att delta i utbildning. Det är då viktigt att dessa utbildningar möter den efterfrågan som finns, både idag och i framtiden, för att fler ska komma ut i jobb och arbetsgivarna får rätt kompetens.

Arbetsförmedlingens företagsrådgivare Gävleborg

Ulrika Morelius, Lotta Pettersson, Emeli Johansson, Elisabeth Lindbergarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar