Debatt: Viktiga miljösatsningar i budgeten


Att en god miljö är en förutsättning för människans välstånd och överlevnad är ett faktum. Det krävs därför av uppenbara skäl att vi ökar takten för att arbeta med miljöfrågor.

I regeringens budget för nästa år kombineras dessa satsningar med en satsning på jobb inom området. Vi kallar det winwin!

Den biologiska mångfalden minskar globalt, en miljon arter riskerar att utrotas från jordens yta. I Sverige har antalet arter som riskerar utrotning ökat med 11 procent de senaste fem åren. Det är nästan svårt att ta in.

Regeringen föreslår att medlen för skydd av värdefull natur förstärks med 600 miljoner kronor under 2021. Arbetet går ut på att Naturvårdsverket betalar ut ersättning till markägaren och att länsstyrelserna beslutar om bildande av naturreservat.

För att skapa naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel, föreslår regeringen i budgeten att det avsätts 180 miljoner kronor för 2021 och 110 miljoner kronor för 2022. Med satsningen lindras arbetslösheten.

Skogsvårdande skötsel kan bidra till att minska spridningen av växtskadegörare som granbarkborre. I uppdraget ingår att ta fram metoder för kompetensutveckling inriktad på röjning och plantering i skogar. Det handlar också om exempelvis skötsel av naturreservat och bekämpning av invasiva arter, arter som egentligen inte hör hemma i Sverige. De är ett stort hot mot vårt lands biologiska mångfald.

Utsläpp från dikade torvmarker, som tidigare var våtmarker, står för ett stort utsläpp av växthusgas, mer än Sveriges personbilstrafik. I budgeten finns pengar för att återväta dikade torvmarker till naturligt fungerande våtmarker. Då kan avgången av växthusgaser från dessa marker minska relativt snabbt.

Det ger stora effekter på både klimatet och biologisk mångfald. Det bidrar till att balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet samt minska övergödningen.

Regeringen gör en satsning på 350 miljoner för att öka takten i saneringsarbetet av de mest förorenade miljöskulderna på land, i hav och vatten. Det finns fler än 1 100 förorenade områden som utgör en mycket stor risk för miljön. Miljögifter från förorenade områden kan spridas vidare till hav och vatten och också utgöra ett hot mot vårt dricksvatten.

Vi har valt att uppmärksamma sådant som kanske inte får de största rubrikerna när media rapporterar om budgeten, men vi som är djupt engagerade i miljö tycker det är värt att berätta om viktiga insatser på området. Det finns tyvärr mycket att göra och varje steg är värt att uppmärksamma.

Jan Lahenkorva (S), regionråd, Region Gävleborg

Elin Lundgren (S), riksdagsledamot från Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar