Ge barn med NPF-diagnoser mer stöd i skolan


Många barn med neuropsykiatriska störningar, till exempel autism, adhd, asbergers och så vidare, ger ofta i tillräckligt stöd i den kommunala skolan.

För att kunna delta i samhällets villkor som andra barn måste de få rätt till anpassningar och stöd.

Många flickor med någon diagnos får inte diagnosen förrän efter de slutat i skolan. Det innebär att det finns ett stort mörkertal av barn som inte får det stöd de behöver.

Autism, adhd och alla andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är inget handikapp i sig. I många fall kan det vara tvärtom, “utanför boxentänkandet” kan man kanske kalla det för. Flera artister i olika genrer företagare med flera har berättat om det.

Jag vill citera ett stycke som Malena Ernman skrivit: “I ett fungerande samhälle skulle det finnas en instans med ordentliga resurser som arbetar i förebyggande syfte, att utbilda och informera samhället om psykisk ohälsa och olika diagnoser. Myndigheten skulle kunna hjälpa och fortbilda lärare, föräldrar och barn och sådant som alla ska känna till. Den myndigheten skulle säkert vara den mest lönsamma investeringen för vårt samhälle.”

Mycket tänkvärda ord av Malena, som de styrande borde ta till sig.

Många elever har i dag hög frånvaro på grund av det bristande stödet. Nu har det också blivit förändrade förutsättningar på grund av coronapandemin, då riskerar det att situationen försämras ännu mer.

Det finns också tillfällen då skolan misstolkar problemen som brister i föräldraskapet och lägger skulden på föräldrarna. Finns inte den rätt kompetensen kan inte rätt åtgärder sättas in och man misstolkar problemen.

I Gävleborg beräknas cirka 600 barn ha autism. Bara hälften av föräldrarna till barnen fick bättre stöd i skolan efter att diagnosen fastslogs, enligt enkät av Asbergerförbundet under 2019.

Dagens skolsystem ställer stora krav på lärarna och vi har stor lärarbrist i landet. Det finns många engagerade lärare anställda på skolor, som gör ett bra arbete för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Några funderingar om hur vi ska skapa bättre förutsättningar för dessa barn:

Vi ska verka för

att följa skollagen om barns stöd för att nå upp till skolans mål att utvecklas så långt som möjligt.

att ta hjälp av experter utifrån som habiliteringen och psykiatrin

att anpassa skolmiljön. Ljus, ljud och dofter tas bort för att hjälpa överkänsliga.

att förtydliga undervisningen med till exempel bildstöd, korta och tydliga instruktioner.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar