Kommunen vill skydda dricksvattnet från trafikföroreningar – arbete påbörjas längs Valbovägen


Detta meddelar kommunen i ett pressmeddelande.

Arbetet längs Valbovägen påbörjas måndag den 3 augusti, och syftar till att skydda Gävles grundvattentäkt från trafikföroreningar. Grundvattentäkten finns till för att långsiktigt skydda stadens dricksvatten.

– Gävle kommun har en grundvattentäkt, vid föreningar av denna finns inga alternativ till vattenförsörjning, säger Claes Mårtensson, projektledare Gävle kommun, i pressmeddelandet och fortsätter:

– Det är därför viktigt att vi genomför nödvändiga åtgärder för att minimera de negativa effekterna av eventuella olyckor på väg, där läckage från olyckan riskerar att förorena grundvattnet.

Arbetet utförs mellan Nybokrysset och Åbyvallen. “Det kommer att anläggas nya dagvattenledningar, uppföras ett tätt dike och två dammar med avstängningsmöjligheter invid Caravan & Marines lokaler”, skriver kommunen.

En större del av sträckan kommer även att kompletteras med kantsten längs den södra sidan, för att leda vattnet mot både nya och befintliga dagvattenbrunnar. Vägräcken kommer att sättas upp för att skydda mot avåkning.

Under byggtiden kommer det stundtals att råda begränsad framkomlighet på delar av sträckan. I största möjliga utsträckning kommer dock ett körfält alltid att hållas öppet för trafik, meddelar kommunen. Avstängning av båda körfälten begränsas till nattetid.

Arbetet beräknas pågå till slutet av oktober.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar