“Corona har skapat en oro”


En färsk undersökning som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB låtit genomföra, visar nämligen att närmare var tredje förening har eller planerar att höja sina avgifter inom en snar framtid.

Närmare 400 bostadsrättsföreningar deltog i enkätundersökningen med frågor rörande ekonomi och framtid.

Resultatet visar att cirka 30 procent har eller planerar för att höja sina avgifter för de boende.

Det är alltid en god idé att se till att ha en buffert för saker som inte går att förutse.

“Sparar inför planerade renoveringar” svarar varannan bostadsrättsförening på frågan “varför avgiften avses att höjas”. Undersökningen visar ändå tydligt att landets bostadsrättsföreningar är optimistiska och ser ljust på framtiden.

– Corona har onekligen skapat en oro som även kommit att påverka landets bostadsrättsföreningar, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

– Det är dock ett sundhetstecken att så pass många föreningar ser positivt på framtiden och samtidigt planerar inför oförutsedda händelser. Det är alltid en god idé att se till att ha en buffert för saker som inte går att förutse. I synnerhet i osäkra tider som vi befinner oss i just nu, fortsätter han.

FAKTA/Frågor i undersökningen

• Hur ser er förening på de ekonomiska förutsättningarna de kommande 12 månaderna? 

Mycket positivt 15 %

Positivt 46 %

Varken positivt eller negativt 34 %

Negativt  4 %

Mycket negativt 0 %

Vet ej 1 %

• Har er förening höjt avgiften under det senaste året och/eller planerar ni en avgiftshöjning kommande år? 

Ja 30 %

Nej 66 %

Vet ej 4 %

• Om ja, varför har ni genomfört /planerat en avgiftshöjning (flervalsfråga)? 

Sparande inför planerande renoveringar 47 %

Oförutsedda utgifter (renovering, reparationer etc.) 19 %

Räntehöjning 3 %

Förändrade hyresintäkter från lokalhyresgäster 1 %

Uteblivna inbetalningar av månadsavgifter 1 %

Annat 29 %

• Om nej, är ni oroliga för att behöva höja månadsavgiften inom 12 månader (flervalsfråga)? 

Ja 2 %

Nej 94 %

Vet ej 4 %

Källa: SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar