På Hållnäshalvön väcker planerat vindkraftverk starka reaktioner: “Vi vill bevara naturlivet”


Utanför fönstren hoppar en strandskata fram längst med kustremsan och en bit ut på havet tippar två svanar efter vattenväxter. Det är en gråmulen dag och regnet duggar tätt över Gudinge på Hållnäshalvöns sydliga del.

– Det är främst fåglarna jag tänker på. Det går ett flyttfågelsstråk här i fjärden och ibland kan det bli uppemot tusentals fåglar på en och samma gång, berättar Robert Norling och tittar ut över havet.

Robert Norlings oro delas med många andra som bor i trakterna. Vad kommer egentligen hända med fågellivet om planerna på ett vindkraftverk i Flottskär blir verklighet?

Den tilltänkta platsen för vindkraftverket ligger i närheten av Ängskärs och Bondskärets naturreservat på Hållnäshalvön – endast några få kilometer ifrån havsörnarnas revir.

– De säger att vindkraftverken inte slår ihjäl så många fåglar. Men i Norge har de förbjudit vindkraftverk på flera ställen och i den norska kommunen Smøla har över 100 havsörnar dött sedan mätningarna påbörjades 2006, säger Robert Norling.

Han är medveten om att Vindströmmen AB gjort miljöinventeringar men att dessa är bristfälliga, menar han.

– Jag förstår inte hur man tänker. Det ligger flera skyddsområden och naturreservat runt platsen där det är tänkt att vindkraftverket ska stå, säger Robert Norling och visar en karta på sin dator. Skyddsområdena är tydligt markerade och precis intill en sjö är det tänkt att vindkraftverket ska stå.

– Sedan är det ju inte bara fågellivet som påverkas. Vindkraftverket kommer även påverka oss som bor i närområdet. Rotorbladen på vindkraftverket kommer lysa dygnet runt, året om och ge ifrån sig ljudvågor. Om vinden ligger på åt rätt håll kommer rotorbladen höras över långa sträckor, säger Robert Norling.

Allmänheten har fram till den första augusti möjlighet att komma med synpunkter till länsstyrelsen. Men det är något som många inte känner till, menar Robert Norling.

– Man har inte skickat ut några skriftliga utannonseringar. Istället har man valt att enbart gå ut med informationen över internet och dessutom mitt under semestern då många inte är lika uppmärksamma. Jag får känslan av att länsstyrelsen skiter i vad vi i närområdet tycker, men jag hoppas jag har fel, säger Robert Norling.

Yvette Heimbrand är uppvuxen i Engskär och förvaltare av Bondskärets naturreservat. Hon har även startat en namninsamling mot vindkraftverket, just för att uppmärksamma folk i trakten vad som försiggår.

– Man kan ju tro att det här är en fråga i stil med “not in my backyard”, men den är mycket större än så. Ett vindkraftverksbygge kommer påverka naturlivet och turismen, säger Heimbrand.

Hon understryker att hon inte är emot vindkraft, men påpekar:

– Om vindkraftbygget blir verklighet kan det leda till att hela vårt unika naturliv exploateras. Eftersom ett vindkraftverk kan öppna upp för fler i framtiden. Det finns ju andra utpekade områden i Tierps kommun, varför väljer man då ett där två naturresurser ska behöva konkurrera mot varandra?

Magnus Sandberg på Vindströmmen AB står för projektering av det planerade vindkraftbygget. När han får frågan varför de just tycker att Flottskär är en lämplig plats för ett vindkraftverk svarar han:

– Det bygger på en överenskommelse med Flottskärs familjeförening som är markägaren. De var intresserade av att använda en del av marken till vindkraft och vi undersökte saken och kom fram till att det är ett gynnsamt vindläge.

Har ni mottagit någon kritik från de som bor i närområdet?

– Det har framförts en del kritik från närboende gällande en återkommande oro för fågellivet och landskapsbilden.

Är fågellivet hotat?

– Vi menar att det inte är det, samtidigt tar vi naturligtvis miljöfrågorna på största allvar. Vi har låtit en miljökonsultfirma göra väldigt omfattande inventeringar av fågellivet i närheten. Slutsatsen blev att ett enstaka vindkraftverk på den här platsen inte utgör ett hot mot fågellivet.

Vindströmmen AB:s ansökan gäller endast ett vindkraftverk och det finns inga planer på ytterligare vindkraftverk. När ärendet projekterades första gången 2012 var det tal om tre mindre.

– Vi valde att gå ner till ett just med tanke på konsekvenserna för fågellivet. Bygger man flera verk skapar man en barriär för fåglarna. Ett enstaka verk är därför mindre problematiskt, säger Magnus Sandberg.

Kan de planerna komma att ändras i framtiden vid ett eventuellt bygge av vindkraftverk?

– Man ska aldrig säga aldrig, men jag har väldigt svårt att se det. Det finns inte förutsättningar att bygga fler verk i området. Anledningen till att vi minskat antalet verk från tre till ett i vår ansökan är just att vi menar att både miljö och elnät lägger hinder i vägen för mer än så.

Han tillägger:

– Vår ambition är att bygga verket och sen stå för driften under hela dess livstid.

Erika Rydgren, länsjurist på länsstyrelsen i Uppsala län, som tidigare varit handläggare för ärendet berättar vad som gäller nu:

– Vi kommer att fatta beslut i ärendet efter att yttrandetiden gått ut. Kommunen har sagt nej och vi har upphävt kommunens beslut och där står vi idag.

Om ni skulle få negativ respons från de som bor där, hur agerar ni då?

– Responsen oavsett om den är positiv eller negativ är inte bestämmande i sig. Det är mycket möjligt att det kommer synpunkter där som vi måste ta hänsyn till, men de är inte bestämmande på något vis.

Har något nytt tillkommit den här gången?

– Senaste gången fattade länsstyrelsen beslut om bygglov, men då ansåg mark- och miljödomstolen att vi skulle ha kommunicerat med människor i närområdet innan vi tog beslutet. Det finns inga ändringar i grundärendet. Inget nytt har tillkommit. Vi har gjort samma bedömning tre gånger i rad.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar