Rivningen av Fridhemsskolan överklagas av grannar – nu ska saken upp i domstol


Som vi tidigare berättat ska Fridhemsskolan rivas för att sedan byggas ut. Planen är att skolan ska kunna ta emot mellan 500 och 600 elever och bli tre våningar hög. Även en ny skolgård och en gymnastiksal ska byggas. Planen är att eleverna lämnar skolan 2023 och kommer tillbaka hösten 2025, om tidsplanen håller.

I mitten av juni godkändes detaljplanen av en enig samhällsbyggnadsnämnd, men nu har boende överklagat detaljplanen som därmed blir en fråga för Mark- och miljödomstolen.

Invändningarna från grannar i närområdet är att det blir problem med insyn, ökat buller och att parkmark försvinner. De vill att Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet att anta detaljplanen.

Grannarna ifrågasätter också om fastigheten passar för en skola med ett utökat antal elever. De anser att skolområdet kommer vara för litet och dessutom ger det inga samhällsmässiga besparingar eller förbättring av undervisningen med en större skola, går det att läsa i överklagan.

Därför föreslår de att elevantalet bör dimensioneras ned för att få upp kvaliteten på undervisningen, dessutom bör storleken på byggnaden minska för att få mer yta till förhållande till elevantalet. Något som tillbakavisas av Daniel Olsson, S, ordförande i Gävle kommuns samhällsbyggnadsnämnd.

– Den nya detaljplanen har en högre friyta per elev än den befintliga. Man har utökat skolområdet med en tomt där det tidigare låg en elektronikbutik vilket gör att ytan i sig blir större, men det blir även ett högre våningsplan vilket gör att mer mark kan tas i anspråk av en skolgård istället för att tas upp av relativt låga skolbyggnader. Det innebär en bättre utevistelsemiljö för eleverna, säger Daniel Olsson.

De närboende menar att trafiksituationen kring skolan redan i dag är ansträngd och ett ökat elevantal skulle innebära ytterligare påfrestningar, i förlängningen fler skjutsningar och därmed en farligare trafiksituation. De menar att riskerna för en farligare trafiksituation har underskattats.

– Samhällsbyggnadsnämnden har nyligen fått i uppdrag att se hur fler elever på ett säkert sätt ta sig till skolan med cykel, gång eller med kollektivtrafik. Syftet är att generellt skapa mindre trafik kring skolorna, säger Daniel Olsson och fortsätter:

– Vi vill skapa en säkrare trafikmiljö kring skolorna så att föräldrarna ska känna att det är tryggt för deras barn att på egen hand ta sig till skolan via cykel eller gång. Det arbetet fortsätter med Fridhemsskolan och kan förhoppningsvis innebära att betydligt fler kan ta sig till skolan med cykel. Får vi ned antalet bilskjutsningar kommer även trafiken kring skolorna minska.

Ett annat av grannarnas krav är att byggnaden även i fortsättningen ska vara två våningar:

“Det kan icke anses som god bebyggelse att med låg blandad bebyggelse bygga en 14 meter, tre våningar hög byggnad tätt inpå villatomter” skriver de i överklagan.

– I Sverige och i Gävle är det ganska vanligt med trevåningsbyggnader. Det är klart att det kan påverka kvällssol och även på vintern när solen står lågt, så det kan ha en viss påverkan. Vi i nämnden ansåg inte att det har en betydande påverkan med ytterligare ett våningsplan, men det får avgöras i en överklagan, säger Daniel Olsson.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar