Avlopp med brister gör vattnet otjänligt vid Forsbybadet – lösningen med kommunal VA-anslutning dröjer: “Ligger många år bort”


Gävle kommun har gjort flera undersökningar för att ta reda på varför vattnet i Testeboån påverkas och att badvattnet blir otjänligt i Forsby. Hästhagar och åkrar som går ända ner till vattnet, hönsgödsel, skogsdiken och enskilda avlopp som rinner ut i ån var tänkbara förklaringar som kontrollerats.

2018 gjorde kommunen en utredning som visade att det finns en del enskilda avloppsanläggningar med brister i Åbyggeby och dessa antas vara åtminstone en del av problemet. Men några direkta åtgärder för att komma tillrätta med den dåliga vattenkvaliteten har inte satts in.

– Forsbybadet är inte prioriterat, inget som vi ska lägga tid och pengar på, säger Linn Westerdahl, miljöinspektör på Gävle kommun.

I många år har badvattnet i Forsby stundtals varit otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Under juli i fjol var vattnet tjänligt under en period, då värdet av enterokocker var 33 cfu/100 ml. Om bakteriehalten är under 100 är vattnet bra.

Vid mätningen i slutet av juni i år var värdet av enterokocker 1986 cfu/100 ml. Hos Havs och vattenmyndigheten finns klassificering av badvatten att ta del av.

Under sommaren tas vattenprover regelbundet på de kommunala badplatserna, just nu är det enbart Forsbybadet som har otjänligt vatten, och därför tas prover där med tätare perioder.

– Det är konstigt att det är just vid Forsbybadet som det är problem och inte vid några av de andra baden längs Testeboån. Frågan är om det kan vara att vattnet stannar upp just där, annars borde det vara samma kvalitet, säger Linn Westerdahl.

Det är svårt att göra några stora åtgärder för att förändra exempelvis strömningen av vatten eftersom Testeboån är ett Natura 2000-område som ska bevaras så långt som det är möjligt.

– Det är naturligtvis tråkigt att det är otjänligt vatten vid Forsbybadet. Sannolikt beror det på dåliga enskilda avlopp, säger kommunalråd Jörgen Edsvik, S.

Han säger att lösningen på problemet med dålig vattenkvalitet i Testeboån är tvådelad. Dels är det fastighetsägarnas eget ansvar att se till att ha en säker avloppsanläggning. Det är deras skyldighet att åtgärda problem som påvisats dem efter tillsyn.

Dels är dragningen av kommunalt vatten och avlopp i Åbyggeby. När den är är klar bör också vattenkvaliteten i Testeboån förbättras.

– Vi vill ju att alla badplatser ska ha tjänligt vatten. Det har förekommit diskussioner om att minska på antalet kommunala bad, men de behövs. Jag ser ett värde i de här små badplatserna, säger Jörgen Edsvik, som också är vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Det är 267 fastigheter som berörs av planerna på kommunalt VA i Åbyggeby. En skrivbordsinventering av 267 enskilda avloppslösningar i Åbyggeby visar att en tredjedel av dessa har tillfredsställande avloppsanläggningar medan två tredjedelar inte har det.

Lena Blad, vd för Gästrike Vatten, säger att dragningen av kommunalt vatten och avlopp till Åbyggeby ligger i den långsiktiga planen för Gävle. Men när det kan bli av är oklart.

– Hela vatten- och avloppskapaciteten i Gävle behöver förstärkas, just nu finns en begränsning i hur många vi kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Åbyggeby är med bland de prioriterade områden som behöver kommunalt VA, men det ligger många år bort, säger Lena Blad.

Fakta/ Så här bedöms badvatten

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E.coli och enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt vatten betyder att bakteriehalten är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns risk att bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Källa: Havs- och vattenmyndighetenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar