Alltför många föräldrar visar noll respekt för lärarna


DEBATT. De debattörer som menar att vi pratar för mycket om stöket i skolan och vikten av studiero och arbetsro verkar inte vilja inse verkligheten som råder på många skolor runtom i landet. De verkar heller inte ta till sig nationella enkäter som visar att vi har omfattande problem med elever som stör andra elever i klassrummet, det vill säga den viktiga undervisningen. 

Arbetsro handlar också om lärarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö. Den faktor som flest lärare uppger som orsak till varför de lämnat yrket. Självklart kommer högutbildade lärare som läst långa akademiska utbildningar inte att acceptera en miljö med stök, bråk och att ständigt bli ifrågasatta – inte bara av elever – utan också av deras föräldrar. 

Våld och hot blir vanligare

Arbetsmiljöverkets rapporter om våld och hot bekräftar också att situationen är oerhört allvarlig. Detta har blivit ett allt vanligare inslag i svensk skola. Därför menar Liberalerna att en av de viktigaste faktorerna för att återupprätta studieron och arbetsron i skolan, men också läraryrkets status, är att respekten måste återupprättas för Sveriges lärare. I en rättsstat har vi regler och i skolans värld finns en ansvarsnämnd som prövar om lärare agerat olämpligt och om legitimationen ska återkallas. Vi har en överbyråkratiserad verksamhet genom Skolinspektionen som lett till att lärare överdokumenterar av rädsla för att bli anmälda, trots att skollagen inte kräver den typen av underlag. 

De jobbiga föräldrarna

Elever och föräldrar ifrågasätter allt från lektionernas upplägg, beslut om ledighet till betygssättningen – något som är och ska vara exklusivt för den legitimerade läraren. Men allt för många föräldrar har noll respekt för skolan och lärarna. Inget politiskt beslut kan ändra detta över en natt. Det är en kultur, en attityd i vårt samhälle där många tror att man kan bete sig hursomhelst gentemot lärarna. 

Bara det att föräldrar och elever hotar om att anmäla en lärare till Barn- och elevombudet visar att skollagen måste ändras.

Den här utvecklingen bidrar till att de bästa studenterna väljer bort lärarutbildningen, tusentals lärare har redan slutat, många kämpande lärare överväger om det är värt att stanna kvar i skolan. Samhället måste visa vår största respekt och uppskattning för landets lärare. De som är så viktiga från att vi skriver in våra barn i förskolan till universiteten som utbildar framtidens ingenjörer, läkare och nobelpristagare. 

Lägg ner Barn- och elevombudet

Men så är det inte i dag. Skollagen måste ändras när det gäller lärarnas befogenheter och avsnittet om kränkande behandling. Lärarkåren har hamnat i en sits där de har press från elever, föräldrar, ibland från den egna huvudmannen men också från Skolinspektionen och i synnerhet Barn- och elevombudet (BEO), som utvecklats till en avdelning för stökiga elever i stället för de elever som drabbas av stöket i skolan. Den har utvecklat en negativ bedömningskultur som lett till att lärare avstår från att ingripa mot stöket i skolan. Bara det att föräldrar och elever hotar om att anmäla en lärare till Barn- och elevombudet visar att skollagen måste ändras – men främst så måste uttolkaren av denna lag, BEO, avvecklas omgående i sin nuvarande form.  

Lärarna måste våga hålla ordning

Sex av tio elever svarar i Skolinspektionens enkät att de störs av andra elever i klassrummet. Ett tryggt klassrum med studiero är en förutsättning för att elever ska få en bra undervisning. Det förutsätter att lärare vågar upprätthålla ordningen. Det är i allra högsta grad också en viktig del för lärarnas arbetsmiljö – så att även de kan ägna sin värdefulla tid till att undervisa. Liberalerna har pressat fram ett besked av regeringen om en översyn av BEO men hittills har inget hänt. Arbetet måste påbörjas. För att ytterligare markera frågans vikt har vi nu inlämnat en riksdagsmotion med krav på förändring.  

 

Av Roger Haddad

Skolpolitisk talesperson Liberalerna

Vice ordförande i utbildningsutskottet

LÄS MER: Vi lärare måste få lov att skicka ut bråkstakarna
LÄS MER: Uppfostra ditt eget barn – sluta skyll på lärarna
LÄS MER: När ska ni fatta att min son inte är ouppfostrad?expressen

Related posts

lämna en kommentar