Aktiemarknadsnämnden: Oasmias gamla styrelse bröt mot god sedOasmias dåvarande styrelse har brutit mot god sed på ett antal punkter i sitt agerande under den ägarkonflikt som pågått sedan hösten 2018 i läkemedelsbolaget. Det slår Aktiemarknadsnämndens fast i ett uttalande.

På begäran av Oasmias storägare Arwidsro har Aktiemarknadsnämnden prövat styrelsens agerande i samband med turerna kring kallelsen till den extra bolagsstämman, den riktade emissionen som genomfördes tidigare i mars, samt den fullmaktsinsamling där Mangold fondkommission anlitades av Alceco för att samla fullmakter till förmån för den sittande styrelsen.

I sitt uttalande menar nämnden att Oasmia har åsidosatt god sed när den dåvarande styrelsen först valde att inte kalla till extra stämma på begäran av Arwidsro och sedan i ett sent skede valde att ställa in den extra stämman som var planerad till den 25 januari.

I ett pressmeddelande ifrågasatte Oasmias styrelse bland annat lämpligheten i samansättningen i Arwidsros styrelseförslag som lämnats inför den inställda stämman.

“Det ankommer inte på styrelsen att bedöma om av aktieägarna föreslagna nya styrelseledamöter i olika hänseenden är lämpliga att ingå i styrelsen, än mindre att motverka att aktieägarna väljer in dessa i styrelsen”, skriver nämnden.

Den 4 mars, två veckor innan den uppskjutna extra bolagsstämman skulle gå av stapeln, meddelade bolaget att det hade genomfört en riktad emission, där Mangold agerat rådgivare, som innebar att antalet aktier i bolaget ökade med drygt 10 procent.

Här menar nämnden att det utifrån rådande situation fanns “skäl för styrelsen att vara återhållsam med åtgärder som kan påverka aktieägarkretsens sammansättning och därigenom förutsättningarna för bolagsstämmans beslut eller val”, något som Oasmia enligt nämnden inte varit.

Nämnden framhåller vidare att om styrelsen anser sig tvungen att vidta sådana åtgärder som kan påverka ägarsammansättningen, så bör styrelsen sträva efter “sådan transparens att aktieägarna kan förvissa sig om att styrelsen inte agerat i syfte att uppnå en sådan påverkan”, något som nämnden menar inte heller har skett.

Kort efter den genomförda riktade emissionen blev det känt att Mangold ringt runt och samlat röster till förmån för den sittande styrelsen på uppdrag av bolaget Alceco, som ägs av den dåvarande styrelseordföranden Julian Aleksov och styrelseledamoten Bo Cederstrand.

Angående fullmaktsinsamlingen skriver nämnden att det inte är en fråga för nämnden att bedöma om bolaget kringgått lagen med detta upplägg, men nämnden konstaterat att det är av vikt att marknaden informeras om vems uppdrag rådgivare och agerar på, särskilt i situationer när samma rådgivare anlitas av flera parter.

“Enligt nämndens mening kan Aleksovs och Cederstrands agerande (genom Alceco International) i detta avseende och därmed från synpunkten av god sed ifrågasättas”, skriver nämnde i sitt uttalande.

Under hösten 2018 blossade en bitter ägarstrid upp mellan Oasmias störste ägare med cirka 18 procent av rösterna, Per Arwidsson och bolagets sittande styrelse med den arbetande styrelseordföranden, grundare och storägare – Julian Aleksov i spetsen. Efter ett antal turer genomfördes den extra stämman som begärts av Per Arwidsson i förra veckan och där röstades den sittande styrelsen i sin helhet bort till förmån för ett förslag från Per Arwidsson.

Affarsvarlden

Related posts

lämna en kommentar