DEBATT Verdandi protesterar mot Arbetsmiljöverkets förslag som riskerar att leda till sämre rehabilitering


Arbetsmiljöverkets förslag om nya föreskrifter om arbetsanpassning ska enligt förslaget ersätta nuvarande föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering. Vi befarar att det nya förslaget öppnar för lokala tolkningar av regelverket och att människor i behov av rehabilitering inte får det, samt gör det lättare för arbetsgivare att inte möta anställdas behov av rehabilitering.

Verdandi saknar framförallt nuvarande regel om rehabilitering vid missbruk av berusningsmedel. Det är en grav normförskjutning att gå från att betrakta beroendeproblematik som en sjukdom till att nu endast uppfattas som en arbetsplatsrisk. Den förskjutningen, om den förverkligas, leder till ett än större stigmatiserande av människor med beroendeproblematik på arbetsmarknaden. Det bidrar till ökad otrygghet i anställningen och, befarar Verdandi, kommer att minska tillgången till rehabiliterande insatser.


Verdandi finner förslaget bristfälligt, ej genomarbetat och otydligt. Det saknar såväl en konsekvensanalys av vissa regelförändringar som följderna för arbetstagare som skyddslagstiftningen ska värna. Verdandi motsätter sig därför förslaget i sin helhet.

RASKEN ANDRÉASSON, förbundsordförande Verdandi

KERSTIN KÄLLANDER, förbundssekreterare Verdandiarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar