DEBATT Därför vill Liberalerna bygga broar i vård/omsorgen


Liberalerna vill bygga broar. Så har det alltid varit och det är vi stolta över. Det är genom samarbete vi kan lösa problem och skapa utveckling och välstånd. Liberalerna brukar vara tydlig med detta i sina tal och i debatter. Motsatsen är nationalism som i stället vill bygga murar. Det leder sällan till något bra.

Brobyggandet kan tillämpas även på regional nivå, till exempel inom vård/omsorg. Mycket kan göras för att förbättra vården/omsorg och samarbetet mellan regionen och kommunerna.

Den nära vården är viktig och ska prioriteras. Tillgängligheten ska vara hög och varje patient ska ha rätt till en fast läkarkontakt. Det betyder bland annat att hälsocentralerna ska bemannas med fast anställda läkare och inte med inhyrda läkare som kommer och går. Privata alternativ ska uppmuntras, inte förbjudas.

Men det är viktigt att se till helheten när vi pratar vård/omsorg. Det är här vi behöver bygga broar. Jag har ägnat en dag i veckan åt studiebesök eller volontärarbete inom olika delar av vården. Det har fått mig att bättre förstå behovet av vilka förändringar som behöver göras.


De medicintekniska möjligheterna till en bra vård utvecklas och leder till större förväntningar från allmänheten. Samtidigt innebär den växande andelen äldre att behoven av vård och omsorg ökar. Detta ställer krav på effektiv fördelning av resurserna om pengarna ska räcka. Ett helhetsgrepp innebär att man ser hur sjukvård och omsorg hänger ihop. Därför behöver vi bygga broar mellan region och kommuner för att få helheten optimerad och kostnadseffektiv till gagn för patienter och personal.

Ett helhetsgrepp behövs för att få primärvård, sjukhusvård, laboratoriemedicin, hemsjukvård, egenvård, mellanvårdsplatser, äldrevårdcentraler, äldreboenden och hemtjänst att fungera optimalt. Det kräver en annan samverkan mellan region och förvaltningarna inom den kommunala omsorgen. Regionen har ett tungt ansvar att driva den processen. Det är inte minst viktigt att ligga i framkant vad gäller digitaliseringen och att tillvarata de möjligheter den innebär. Digitaliseringen kan genomföras i brobygget mellan ovanstående områden inom vård/omsorg och samtidigt ska systemen utformas för att vara lättarbetade och lättillgängliga för berörd personal och medborgare.

Viktigt är att titta på tillgängligheten så att vård/omsorg inte exkluderar någon i det digitala samhället.

För detta krävs nytänkande i kombination med god kunskap om hur vården fungerar och vilka förändringar som krävs när vi går över till att digitalisera vården.

Helena Englund (L)

Gruppledare Regionfullmäktige Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar